Vintage Fuchsia Heart Ring

Vintage Fuchsia Heart Ring

Vintage curated ring

Glass,80-90% Handcrafted Silver Approximately

₹2,400.00Price